عاطفه بازفتی

درباره عاطفه بازفتی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، روزنامه نگار (روزنامه کیمیای وطن) و معلم. همکاری افتخاری با هفته نامه امید جوان. متولد 1365.

کتاب‌ها